ಆಟ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ನೀನಿನ್ನು ಸೋತಿಲ್ಲ!

ಹಸಿವಿರಲಿ, ಬಿಸಿಲಿರಲಿ, ಕರಗದ ಕಗ್ಗತ್ತಲಿರಲಿ,
ದೂರುವವರೇ ಗೆಲ್ಲಲಿ, ಹೂಡುವ ಪ್ರತಿ ಯತ್ನ ವಿಫಲವಾಗಲಿ,
ಗೆಲುವು ಮರೀಚಿಕೆಯಂತೆ ಕಾಡಲಿ, ಕಷ್ಟಗಳು ಕರೆಯದೆಯೇ ಬರಲಿ;

ನಿನ್ನ ನಡತೆ ಕೆಡದಿರಲಿ, ಮನಸು ಧೃತಿಕೆಡದಿರಲಿ,
ಮುಖದ ಮೇಲೆ ನಗು ಬಾಡದಿರಲಿ; ಒಳ್ಳೆಯದೇ ನೀ ಸದಾ ಬಯಸಲಿ;
ಆಟ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ನೀನಿನ್ನು ಸೋತಿಲ್ಲವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ!

ದೇವತೆಯೋ, ಮಾಯೆಯೊ!

ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಂಡ ನಿನ್ನ ಕುಡಿನೋಟ,
ಕಂಡು ಕಾಣದಂತೆ ನಕ್ಕ ನಿನ್ನ ನಗು,

ಚಂದ್ರನ ಅಚ್ಚೆನಿಸುವ ನಿನ್ನ ಮುಖ,
ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡದೆ ಹೋದ ನೀನು,

ಕಂಡಿದ್ದು ಕನಸಲ್ಲೊ, ಇಲ್ಲ ನನಸಲ್ಲೋ!
?
ನೀನು ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ದೇವತೆಯೋ, ಇಲ್ಲ ಮಾಯೆಯೊ!?

The Positivity

It appears to me that things as simple as a song that is close to your heart, or matches your inner feelings; or a monologue from a movie that you can relate to you the most, or how you want to live; a friendly conversation with a person you are comfortable with; fancying that everything will just fall right in place; thanking someone for all the good they have done to you; praising someone, genuinely for the way they are; wanting to help someone beyond your limits and taking measures to really help; working on something you like the most; among various other aspects, DO increase the positivity inside you.

2 Months Of Efforts

It has been nearly 2 months since I started using the gym facilities at my new office. It has been good so far. I think I’m able to hold on to it as a serious hobby, and I will  continue.

It reminds me of those days when math was intimidating back in the school, and I wished that I become as expert as my teacher was, overnight. It took a lot longer than overnight, and we did learn math decently well, and scored well.

I’m mature enough now, and don’t want to get good physique overnight, because, I like the taste of the physical exercise.

Birthdays And Facebook

I wonder to what extent people depend on the reminders on the top right corner of their Facebook pages to wish those in their circle for birthdays.

I stopped using Facebook a few weeks ago. And _nobody_ wished me for my birthday this time which was earlier this week while my fb account was inactive.

Well, to me, birthday is just another day. And quite honestly it doesn’t bother me if people don’t remember it. But it did bring me some strange feeling and it is an unexplainable thought that we are so badly dependent on these internet sources to remember these so called special occasions. :)

It’s a personal preference on how one organizes and memorizes these special days and special people. But, those wishes that reach us without the top-right-corner reminders reminding them are perhaps the wonderful ones. That need not be the case always, too. Example, My little sister wished me today for my birthday though. And I replied with an upset face, ‘you keep them. I don’t need your belated wishes’.  :) She smiled. I think I still kept those wishes. I wouldn’t want to give them back contrary to what I said.