ಉಳುವಾಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ

The following is a poem written by Kuvempu, honoring and admiring farmers.

ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿದ ಹೊಲದೊಳು ಹಾಡುತ ಉಳುವಾ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ

ಫಲವನು ಬಯಸದ ಸೇವೆಯ ಪೂಜೆಯು ಕರ್ಮವೆ ಇಹಪರ ಸಾಧನವೋ
ಕಷ್ಟದೊಳನ್ನವ ದುಡಿವನೆ ತ್ಯಾಗಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಯಮದೊಳಗವನೇ ಭೋಗಿ

ಉಳುವಾಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ! ಉಳುವಾಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ!

ಲೋಕದೊಳೇನೇ ನಡೆಯುತಲಿರಲಿ ತನ್ನೀಕಾರ್ಯವ ಬಿಡನೆಂದು
ರಾಜ್ಯಗಳುದಿಸಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಳಿಯಲಿ ಹಾರಲಿ ಗದ್ದುಗೆ ಮುಕುಟಗಳೋ,
ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಿ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಬಿತ್ತುಳುವುದನವ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ
ಬಿತ್ತುಳುವುದನವ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ

ಉಳುವಾಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ! ಉಳುವಾಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ!

ಯಾರು ಅರಿಯದ ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿಯೇ ಲೋಕಕೆ ಅನ್ನವ ನೀಯುವನು
ಹೆಸರನು ಬಯಸದೆ ಅತಿಸುಖಗಳಸದೆ ದುಡಿವನು ಗೌರವದಾಶಿಸದೆ
ನೇಗಿಲ ಕುಲದೊಳಗಡಗಿದೆ ಕರ್ಮ
ನೇಗಿಲ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಂತಿದೆ ಧರ್ಮ

ಉಳುವಾಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ! ಉಳುವಾಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ!

Lone Wanderer

IMG_20171006_071308

I wonder what you seek in those
lone wanderers you come across
as you take rounds
gazing all the way into the
dark corners of their hearts
that lit up by the brilliance of your beauty
as they reclaim, and reveal theirs
to their forgotten selves;
beauty that lasts for moments as they
lose themselves to you in
moments that’re willfully vulnerable,
and full of love they seek;
the same love they once were fortunate enough
to have received,
or have had the greater luck of finding one who could
find meaning in the love that was given.

Is that what you seek, too,
you lone wanderer?

The Fall

autumn

“Who would I tell how much it hurts
watching the branches go bare
as they let go of the leaves that they
once held so dear, so tight,
and I’m to be labelled
‘The Fall, that finds its glory in the leaves falling dead.’
while, I, indeed, am among the fallen leaves that lie lifeless,
hoping they rise them from dead,
for one last time, just so I can
tell them that it was the
very breeze that once taught them to
swing, and dance, and fly;
left, and right, up, and down;
and the very tree that cared, and held them
from falling, are the ones that abandoned
and took their lives, watched them die,
threw them dead to ground,
and that I’m just a scapegoat
they are accustomed to..
year after year, every year..”`,
weeps “The Fall” into a man
walking on the yellow leaves
lying all over, beautiful even in death,
turning their graveyard underneath into a serene sight.