ಪ್ರೊಕ್ರಾಸ್ಟಿನೇಶನ್!

Quote

“ನಾಳೆ ಎಂದವನ ಮನೆ ಹಾಳು!” ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದು ಮೊನ್ನೆ,
ಏನು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದು ನೆನ್ನೆ.
ಯೋಚನೆಯ ದಣಿವಿಂದ ಹೊಳೆದ idea’ಗಳು – ಸೊನ್ನೆ
ಮುಂದೂಡುವ ಚಟ, ಇದರ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಪದ – ಪ್ರೊಕ್ರಾಸ್ಟಿನೇಶನ್ನೇ?

— ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ!  😉