ಪ್ರೊಕ್ರಾಸ್ಟಿನೇಶನ್!

“ನಾಳೆ ಎಂದವನ ಮನೆ ಹಾಳು!” ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದು ಮೊನ್ನೆ,
ಏನು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದು ನೆನ್ನೆ.
ಯೋಚನೆಯ ದಣಿವಿಂದ ಹೊಳೆದ idea’ಗಳು – ಸೊನ್ನೆ
ಮುಂದೂಡುವ ಚಟ, ಇದರ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಪದ – ಪ್ರೊಕ್ರಾಸ್ಟಿನೇಶನ್ನೇ?

— ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ!  😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s