ಓ ಗೆಳತಿ!…

ಓ ಗೆಳತಿ… ನಿನ್ನ ನೋಡ್ತಾ
ಗೀಚಿದ ಪ್ರತಿ ಸಾಲು ಕವನವಾಯ್ತು,
ಆಡಿದ ಪ್ರತಿ ಮಾತೂ ಹಾಡಾಯ್ತು,
ಸುಳಿದ ಜಾಗವೆಲ್ಲಾ ಸುಂದರವಾಯ್ತು,
ಬಿದ್ದಾಗ ಆದ ಗಾಯ ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಯಾಗದೆ ಹೋಯ್ತು!

ಇದು ನಾನು ಬರೆದ ಕಿರು ಕವನವಾಗೋಯ್ತು  😉

2 thoughts on “ಓ ಗೆಳತಿ!…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s